Πρὸς ἐλάφρυνση φορολογίας

Ἡ ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονάσματος, ἑνὸς δις εὐρὼ τὸ πρῶτο τετράμηνο καὶ ὑφέσεως στὸ 1% τὸ τρίμηνο, διαμορφώνουν τὸ πλαίσιο γιὰ τὴν μείωση τῆς φορολογίας τὸ δεύτερο ἑξάμηνο∙ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο στὴν ἑπόμενη συνεδρίαση τοῦ διοικητικοῦ του συμβουλίου, στὶς 28 Μαΐου, ἐγκρίνει τὴν δόση γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ τὰ ἐπιτόκια δανεισμοῦ μειώθηκαν στὰ 2,10% γιὰ τὰ τρίμηνα γραμμάτια, μὲ προσφορὰ τριπλάσια τῶν αἰτουμένων κεφαλαίων. Ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει δεσμευθεῖ ὅτι, μόλις σταθεροποιηθοῦν τὰ δημόσια οἰκονομικά, θὰ προχωρήσει στὴν μείωση τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸν ΦΠΑ στὴν ἑστίαση∙ ἡ μείωση εἶναι εὔκολη πλέον, διότι ἡ χώρα καλύπτει τὶς δημοσιονομικές της ἀνάγκες καὶ παρουσιάζει περισεύματα γιὰ παροχὲς πρὸς τὰ κατώτερα εἰσοδηματικὰ στρώματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὑποστεῖ καὶ τὶς χειρότερες θυσίες τὴν τετραετία, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐπενδύσεις. Ἡ ἀξιοποίηση τῶν κονδυλίων ΕΣΠΑ καὶ ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων ἀποτελοῦν ἐγγύηση.