Τοὺς πολεμίους ἐξηπάτησεν

Ὁ Πεισίστρατος, ἀρχηγὸς τῶν Διακρίων, Ἡμιορεινῶν, εἰς Ἀθήνας στὰ μέσα τοῦ ἕκτου π.Χ. αἰῶνος, ἦταν ὁ πιὸ φιλόδοξος καὶ ὁ καλύτερος δημαγωγὸς, ἀπ’ τοὺς ἀντιπάλους του, τὸν Λυκοῦργο τῶν Πεδιέων, Πεδινῶν, καὶ τὸν Μεγακλῆ τῶν Παράλων, Παραλίων∙ ἔφθασε στὴν Ἀγορὰ μιὰ μέρα τραυματισμένος προσποιούμενος ὅτι τὸν κτύπησαν οἱ ἐχθροί του. «Προσελθὼν ἐγγὺς ὁ Σόλων καὶ παραστὰς εἶπεν»∙ τὸν πλησίασε ὁ Σόλων καὶ ἀφοῦ στάθηκε μπροστά του τοῦ εἶπε. «Οὐ καλῶς, ὦ παῖ Ἱπποκράτους, ὑποκρίνῃ τὸν Ὁμηρικὸν Ὀδυσσέα»∙ δὲν παρασταίνεις καλὰ τὸν Ὁμηρικὸ Ὀδυσσέα, γιὲ τοῦ Ἱπποκράτους. «Ταῦτα γὰρ ποιεῖς τοὺς πολίτας παρακρουόμενος»∙ αὐτὰ κάνεις γιὰ νὰ ξεγελέσεις τοὺς πολῖτες. «Οἷς ἐκεῖνος τοὺς πολεμίους ἐξηπάτησεν αἰκισάμενος ἑαυτόν»∙ ἐκεῖνος ὅμως τοὺς ἐχθροὺς ἐξαπάτησε τραυματίζοντας τὸν ἑαυτό του. Ἡ ἀντίδραση ὅμως τοῦ Σόλωνος δὲν εἶχε ἀποτέλεσμα∙ ἦταν ἡλικιωμένος καὶ ὁ Πεισίστρατος ἦταν τριάντα χρόνια μικρότερος του καὶ ἀγαπητὸς στὸν κόσμο.