Ἁνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Δύση καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία, μετὰ τὴν προχθεσινὴ ἀπότομη ἄνοδο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε τὰ 1,3714 δολλάρια καὶ 140,3290 γιέν, ἐνῶ παρέμειναν σταθερά, χρυσός, 1292,75, καὶ πετρέλαιο, 108,65. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναζητοῦν τὶς καλύτερες τοποθετήσεις γιὰ τὰ κεφάλαιά τους, καθὼς δείχνουν ὅτι πιστεύουν, ὅτι δὲν θὰ ἐκφύγει τοῦ διεθνοῦς ἐλέγχου ἡ οὐκρανικὴ κρίση, ἔστω κι ἂν ἀναγνωρίζουν, ὅτι δὲν εἶναι εὔκολη ἡ ἀποκλιμακωσή της, λόγῳ τῆς ἀνυποχωρήτου στάσεως τῆς μεταβατικῆς κυβερνήσεως∙ ἀντιθέτως ἡ ἐπιστροφὴ κεφαλαίων στὴν Ρωσία συνεχίζεται μὲ ἐπιταχυνόμενους ρυθμούς, γεγονὸς ποὺ ἀποδεικνύει τὴν ἀναποτελεσματικότητα τῶν δυτικῶν κυρώσεων κατὰ τῆς χώρας, καθὼς διαθέτει τὴν ἄνεση τῆς στροφῆς της πρὸς τὶς ἀσιατικὲς ἀγορές. Ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη ἀναμένεται μετὰ τὶς εὐρωεκλογὲς καὶ ἀφοῦ διαμορφωθεῖ ἡ νέα πολιτικὴ δυναμικὴ στὶς χῶρες της∙ οἱ φόβοι γιὰ ἄνοδο τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν ἐπιβάλλουν προσοχή.