Ἀποκορύφωση προεκλογικῶν

Ἡ προεκλογικὴ ἐκστρατεία βαίνει πρὸς τὴν πρώτη ἀναμέτρηση γιὰ τὶς περιφερειακὲς ἐκλογὲς καὶ ἡ ἔνταση μᾶλλον παραμένει σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα, σὲ σύγκριση μὲ ἄλλες ἐποχές∙ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι συνετὸς καὶ ἤρεμος καὶ δὲν παρασύρεται ἀπ’ τὶς κορῶνες κάποιων παραγόντων. Ἡ συνέχιση τῆς παραφιλολογίας τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 2011, δὲν ἀπασχολοῦν καὶ πολὺ τὸν ἁπλὸ κόσμο∙ αὐτὸς θυμᾶται καλὰ τὰ γεγονότα καὶ δὲν ἀναζητάει ἄλλες ἑρμηνεῖες, ὅταν μάλιστα ἔχει πληρώσει ἀρκετὰ ἄσχημα τὴν προπαγάνδα τους τὴν δραματικὴ τετετρατία. Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι τὰ ἴδια σκοτεινὰ κυκλώματα τῆς καταστροφολογίας ἐπανέρχονται μὲ ἄλλη μορφὴ στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς ἐκστρατείας τους∙ βλέπουν ὅτι οἱ ἐκλεκτοί τους χάνουν καὶ ὅτι ἡ καλλιεργεια κλίματος ἀναταραχῆς ἀποτυγχάνει καὶ πάλι. Φαίνεται ὅτι δὲν ἐδιδάχθησαν τίποτε ἀπ’ τὴν σωφροσύση τῶν Ἑλλήνων στὴν περίοδο τῆς ἐξαθλιώσεως καὶ συνεχίζουν∙ μᾶλλον δείχνουν δέσμιοι ἄνωθεν δυνάμεων.