Αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων

Ἡ αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων ὀφείλεται στὴν αὐθόρμητη ἐκπλήρωση ἀπ’ τοὺς Ἕλληνες τῶν φορολογικῶν ὑποχρεώσεών των, σὲ δεκαπλάσιο βαθμό, σὲ σύγκριση μὲ τὶς εἰσπράξεις ἀπ΄ τοὺς φορολογικοὺς ἐλέγχους, δήλωσε ὁ Γραμματέας Φορολογικῶν Ἐσόδων∙ τὴν τελευταία διετία ὁ κόσμος δείχνει ὅτι ἀνταποκρίνεται στὶς ὑποχρεώσεις του, κατὰ τὶς δυνατότητές του ὁ καθένας. Σὲ μεγάλο βαθμὸ αὐτὸ ὀφείλεται στὴν ἠλεκτρονικὴ ὀργάνωση τῶν φοροτεχνικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ στὴν αὐτόματη ἀξιολόγηση τῶν φορολογικῶν δηλώσεων, ὁπότε δὲν μεσολαβεῖ ἡ προσωπικὴ ἐπαφή∙ φυσικά, ὑπάρχουν πάντοτε καὶ οἱ ἐπιτήδειοι στὸ εἶδος, ἀλλὰ αὐτοὶ περιορίζονται, εἴτε λόγῳ τοῦ φόβου γιὰ τὸ ΣΔΟΕ, εἴτε γιὰ ἄλλους λόγους. Τὸ ἀποτέλεσμα μετράει, διότι ὑπάρχουν καὶ ὅσοι ἀδυνατοῦν νὰ πληρώσοουν.