Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Μόσχας, ὅπου συνεχίζεται ἡ ἀνοδικὴ πορεία∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε στὰ 1,3717 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ ,139,672ο γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκαν, χρυσός, 1300,25, καὶ πετρέλαιο, 109,67. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι ἐμπιστεύονται τὴν ρωσικὴ οἰκονομία, καθὼς ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων δὲν προέρχεται μόνο ἀπ’ τὶς ἀσιατικὲς ἀγορές, ἢ ἀπ’ τοὺς ὀλιγάρχες τους ποὺ τὰ ἀπέσυραν ἀπ’ τὀ Λονδίνο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀτλαντικὲς σὲ μεγάλο βαθμό∙ οἱ δυτικοὶ ἐπενδυτὲς φοβοῦνται ὅτι ἡ κυριαρχία τῶν ἀναδυομένων κεφαλαίων στὴν ρωσικὴ ἀγορά, σημαίνει ὅτι ἐκτοπίζονται οἱ παρδοσιακὲς ἀγγλοσαξωνικὲς τράπεζες. Τὸ ἑπόμενο βῆμα τοὺς ἀνησυχεῖ περισσότερο, ἡ συμμετοχὴ καὶ τῆς Ἀργεντινῆς στοὺς Ἀναδυομένους, ὁπότε διευρύνεται ὁ κύκλος τους∙. Ἄλλωστε ἡ μεγαλύτερη ρωσικὴ ἑταιρεία πετρελαίου, ἡ Rosneft, ἔχει ἀρχίσει συνομιλίες μὲ τὶς δύο μεγάλες κινεζικὲς τοῦ κλάδου, γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ρωσικῶν ἀποθεμάτων ὑδρογονανθράκων∙ πρὸς ἐκτόπιση οἱ Δυτικοί.