Ὑπονόμευση τῶν κερδοσκόπων

Τὰ παιχνίδια τῶν κερδοσκόπων διακρίθηκαν εἰς βάρος τῆς χώρας μας, δύο μέρες πρὶν ἀπ’ τὶς ἐκλογὲς καὶ ἐνῶ οἱ καλὲς εἰδήσεις πληθαίνουν∙ ἡ ὕφεση ὑποχώρησε στὸ 1,1% τὸ πρῶτο τρίμηνο, ὁ ἀποπληθωρισμὸς στὸ 1,6% καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν παρουσίασε τὸ νέο οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ πρότυπο, μὲ στήριγμα στὴν παιδεία, ἔρευνα καὶ καινοτομία. Μὲ τὴν ὕφεση τόσο χαμηλὰ θεωρεῖται δεδομένο ὅτι τὸ δεύτερο τρίμηνο θὰ σημειωθεῖ ἀνάπτυξη τουλάχιστον γύρω στὴν μονάδα, διότι ἡ οἰκονομικὴ δραστηριότητα εἶναι ποὺ πολὺ ὑψηλότερη φέτος, μὲ τουρισμό, ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ μεγάλα ἔργα ὡς ἀτμομηχανή∙ ἔτσι τελειώνει ἡ μακρὰ περίοδος τῆς κρίσεως μὲ μείωση κατὰ 25% τοῦ ΑΕΠ. Στὸ Χρηματιστήριο σημειώθηκε ἀπότομη πτώση, 4,63%, μὲ ἰσχυρὲς πιέσεις στὴν Ἐθνικὴ καὶ μοχλὸ τὴν προπαγάνδα γιὰ πολιτικὴ ἀβεβαιότητα∙ πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο κύκλωμα τῆς καταστροφολογίας τῆς τετραετίας, μὲ συμπλήρωμα τὴν παραφιλολογία γιὰ τὸ Νοέμβριο 2011.