Οὐκρανία, βῆμα σημειωτὸν

Μὲ βῆμα σημειωτὸν προχωροῦν οἱ ἐξελίξεις στὴν Οὐκρανία, δὲκα μέρες πρὶν ἀπ’ τὶς προεδρικὲς ἐκλογές, ἐνῶ ἡ διάσταση τῆς μεταβατικῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν αὐτονόμων ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν διευρύνεται∙ ὁ διάλογος τῆς κυβερνήσεως μὲ τοὺς κυβερνῆτες ὅλων τῶν ἐπαρχιῶν ἀποδείχθηκε χωρὶς ἀντικείμενο, διότι δὲν μετέχουν οἱ Ρωσόφωνοι. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ ἀποτυχία τῆς διαμεσολαβήσεως τοῦ Φρὰνκ Βάλτερ Σταϊνμάγιερ στὸ Κίεβο καὶ ἡ ἀποστασιοποίηση τοῦ Βερολίνου ἀκόμη περισσότερο ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτική∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἔχει ἐξαπολύσει ἐκστρατεία, ὅτι κτίζεται νέο σιδηροῦν παραπέτασμα στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπωη καὶ ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι σφυρίζουν ἀδιάφοροι. Οἱ Γερμανοὶ ὅμως καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ἔχουν ἐντελῶς ἀντίθετη ἄποψη καὶ πιστεύουν ὅτι δὲν πρέπει νὰ ὁδηγηθεῖ ἡ γηραιὰ ἤπειρος σὲ νέα περίοδο ψυχροῦ πολέμοῦ∙ τὀ ἀντίθετο, ὑποστηρίζουν ὅτι μόνο ὁ διάλογος καὶ ἡ ἀποκλιμάκωση τῆς ἐντάσεως ἀποτελεῖ διέξοδο. Ἡ σύγκλιση τῶν ἀπόψεων φαίνεται ἀρκετὰ δύσκολη.