Ἀνακούφιση τῆς οἰκονομίας

Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν περιφερειακῶν ἐκλογῶν προκάλεσε ἀνακούφιση στοὒς οἰκονομικοὺς κύκλους, διότι βλέπουν ὅτι παραμένει σταθερὴ ἡ κυβέρνηση κα δὲν προαλείφονται πολιτικὲς ἐξελίξεις, ὁπότε καὶ θὰ συνεχισθεῖ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματός της γιὰ ἀνάπτυξη καὶ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὰ μνημόνια∙ ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὸ ἐξωτερικὸ προβλέπεται νὰ αὐξηθεῖ μὲ ἐπιταχυνόμενους ρυθμούς, διότι διαγράφονται μακροχρόνιες προοπτικὲς γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν μας πηγῶν καὶ τῶν δυναμικῶν μας κλάδων. Οἱ τουριστικὲς ἐπενδύσεις, ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ οἱ σχετικοὶ μὲ τὴν γεωγραφική μας θέση τομεῖς εἶναι οἱ πρῶτοι σὲ ζήτηση ἀπ’ τοὺς ξένους, γιὰ τὴν χρησιμοποίηση τῶν μεταφορῶν ἐμπορευμάτων πρὸς τὴν Εὐρώπη∙ ἡ ἀνακοπὴ τῆς τάσεως εἶναι δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη. Ἡ ἐμπειρία τῆς τετραετίας ἔχει ἀφήσει βαθειὰ τὰ ἴχνη της στὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ περισσότερο στοὺς ἡλικιωμενους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑποφέρει τὰ πάνδεινα καὶ ἀπεύχονται ἐπανάληψή τους.