Ἀνδρειότερος τῶν συνιέντων

Ὁ Σόλων ἀντιτάχθηκε στὴν ἐκκλησία τοῦ δὴμου, στὴν παραχώρηση πεντήοκοντα κορυνηφόρων στὸν Πεισίστρατο, διότι τὸ θεώρησε ὡς ὄργανο γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς τυραννίας του∙ δὲν εἰσακούσθηκε ὅμως καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἔζησαν πενῆντα χρόνια τυραννίας. «Ὁρῶν δὲ τοὺς μὲν πένητας ὡρμημένους χαρίζεσθαι τῷ Πεισιστράτῳ καὶ θορυβοῦντας»∙ βλέπων δὲ τοὺς μὲν φτωχοὺς νὰ εὐνοοῦν τὸν Πεισίστρατο καὶ νὰ θορυβοῦν. «Τοὺς δὲ πλουσίους ἀποδιδράσκοντας καὶ ἀποδειλιῶντας, ἀπῆλθεν εἰπών»∙ τοὺς δὲ πλουσίους νὰ φεύγουν καὶ νὰ φοβοῦνται, ἀποχώρησε λέγων. «Ὅτι τῶν μέν ἐστι σοφώτερος, τῶν δὲ ἀνδρειότερος»∙ ἀπ’ τοὺς δεύτερους μὲν εἶναι σοφώτερος, ἀπ’ τοὺς δὲ πρώτους γενναιότερος. «Σοφώτερος μὲν τῶν μὴ συνιέντων τὸ πραττόμενον»∙ εἶναι σοφώτερος ἀπὸ ὅσους δὲν κατάλαβαν τί γίνεται. «Ἀνδρειότερος τῶν συνιέντων μέν, ἐναντιοῦσθαι δὲ τῇ τυραννίδι φοβουμένων»∙ γενναιότερος δὲν ὅσων ἀντιλήφθηκαν τὰ διαδραματιζόμενα, ἀλλὰ φοβήθηκαν νὰ ἀντισταθοῦν στὴν τυραννίδα. Εἶχε καλλιεργήσει κλίμα τρομοκρατίας ὅλων ὁ Πεισίστρατος.