Ὅσους ἐβούλετο τρέφοντα

Οἱ Ἀθηναῖοι, μὲ τὴν ψῆφο τους, παραχώρησαν στὸν Πεισίστρατο τὴν ἄδεια τῆς συντηρήσεως τῶν κορυνηφόρων, τῶν σωματοφυλάκων του, μετὰ τὸν αὐτοτραυματισμό του∙ δὲν ἄκουσαν τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ Σόλωνος, ἀλλὰ παρασύρθηκαν ἀπ’ τὸ γλυκὸ ὕφος τοῦ ὑποψηφίου τυράννου, πολὺ ὑπάκουοι ἀπέναντί του. «Τὸ δὲ ψηφισμα κυρώσας ὁ δῆμος οὐδὲ περὶ τοῦ πλήθους ἔτι τῶν κορυνηφόρων διεμικρολογεῖτο πρὸς τὸν Πεισίστρατον»∙ ἡ ἐκκλησία τοῦ δήμου, ἀφοῦ ἐπικύρωσε τὸ ψήφισμα, δὲν ἀσχολήθηκε μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν κορυνηφόρων τοῦ Πεισιστράτου. «Ἀλλ’ ὅσους ἐβούλετο τρέφοντα καὶ συνάγοντα φανερῶς περιεώρα μέχρι τὴν ἀκρόπολιν κατέσχε»∙ ἀλλὰ συντηροῦσε καὶ ἔτρεφε ὅσους ἤθελε μέχρι ποὺ κατέλαβε τὴν Ἀκρόπολη. «Γενομένου δὲ τούτου καὶ τῆς πόλεως συνταραχθείσης»∙ ὅταν συνέβη αὐτὸ καὶ ἡ πόλη συνταράχθηκε. «Ὁ μὲν Μεγακλῆς εὐθὺς ἔφυγε μετὰ τῶν ἄλλων Ἀλκμαιωνιδῶν»∙ ὁ μὲν Μεγακλῆς, ἀρχηγὸς τῶν Παράλων, μὲ τοὺς ἄλλους Ἀλκμαιωνίδες ἔφυγε ἀμέσως ἀπ’ τὴν πόλη του.