Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, κυρίως λόγῳ τῆς ἀναμονῆς γιὰ τὶς εὐρεκλογές∙ τὸ εὐρὼ κινήθηκε σταθερὰ στά, 13718 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στά, 138,7830 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1301, καὶ τὸ πετρέλαιο, 110,11. Ἡ Οὐκρανία δὲν ἀπασχολεῖ καθόλου σχεδὸν τοὺς ἐπενδυτές, διότι θεωροῦν ὁμαλὴ τὴν ἀποκλιμάκωση τῆς ἐντάσεως μετὰ τὴνΚυριακὴ καὶ τὴν ἔναρξη διαλόγου τοῦ νέου προέδρου μὲ τοὺς Ρωσόφωνους τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν∙ στὴν Ἑλλάδα οἱ ἀγορὲς δὲν βλέπουν πολιτικὸ πρόβλημα καὶ θεωροῦν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς, ὡς ἐνισχυτικὸ τῆς πολιτικῆς σταθερότητος, μὲ συνέπεια τὴν ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων στὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα καὶ τὴν διακύμανση στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν. Ἅλμα σημείωσε ἡ Βομβάη, ἐν ὄψει τῆς πρωθυπουργίας τοῦ Ναρέντρα Μόντι καὶ τῆς φιλελεύθερης οἰκονομικῆς πολιτικῆς του∙ οἱ Ἰνδίες μετατρέπονται σὲ πόλο ἕλξεως τῶν ἐπενδυτῶν, μὲ τὴν μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων στοὺς δυναμικούς της κλάδους καὶ τὴν διεθνῆ πολιτική της παρουσία.