Τήξη παγετώνων Ἀνταρκτικῆς

Ἡ τήξη τῶν παγετώνων τῆς Ἀνταρκτικῆς αὐξάνεται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο, ἀνακοίνωσε τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κέντρο Πολικῶν Ἐρευνῶν∙ σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δορυφόρου Cryosat, ὁ ὁποῖος μελετάει ἀκριβῶς τὶς ἀλλαγὲς στοὺς πόλους, λυώνουν 160 δισεκατομμύρια κυβικὰ μέτρα πάγου ἐτησίως, τὰ ὁποῖα προκαλοῦν αὔξηση τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης κατὰ 0,43 χιλιοστὰ τοῦ μέτρου. Τὸ γεγονὸς ὀφείλεται στὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου καὶ στὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος παγκοσμίως μὲ ἄμεσες ἐπιπτώσεις στοὺς πολικοὺς παγετῶνες∙ οἱ μετεωρολόγοι κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ μεταλλάξεις στὸ κλίμα μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες συνολικά. Ἐὰν συνεχισθεῖ ἡ τήξη τῶν παγετώνων, τότε θεωρεῖται πολὺ πιθανὴ ἡ μεγάλη ἄνοδος τῆς ἐπιφανείας τῆς θαλάσσης καὶ ἡ κατάκλυση πολλῶν παρακτίων πόλεων καὶ περιοχῶν ποὺ βρίσκονται κοντὰ στὴν στάθμη της.