Τὴν τυραννίδα συνισταμένην

Ὁ Σόλων ἀντιτάχθηκε στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου στὴν παραχώρηση τῶν κορυνηφόρων, τῶν σωματοφυλάκων, στὸν Πεισίστρατο, ἀλλὰ δὲν εἰσακούσθηκε∙ ἀμέσως μετὰ βγῆκε στὴν ἀγορὰ καὶ παρότρυνε καὶ παρακαλοῦσε τοὺς Ἀθηναίους νὰ μὴν προδώσουν τὴν ἐλευθερία τους. «Ὅτε καὶ τὸ μνημονευόμενον εἶπεν»∙ ὅταν εἶπε καὶ τὸ περίφημο. «Ὡς πρώην μὲν ἦν εὐμαρέστερον αὐτοῖς κωλῦσαι τὴν τυραννίδα συνισταμένην»∙ ὅτι προηγουμένως εἶναι εὐκολώτερο παρεμποδίσαι τὴν ἐγκατάσταση τῆς τυραννίας. «Νῦν δὲ μεῖζόν ἐστι καὶ λαμπρότερον ἐκκόψαι καὶ ἀνελεῖν συνεστῶσαν ἤδη καὶ πεφυκυῖαν»∙ τώρα δὲ εἶναι χειρότερο καὶ δυσκολώτερο νὰ ξεριζώσουν καὶ καταστρέψουν αὐτὴν ἀφοῦ ἔχει ὀργανωθεῖ καὶ ριζώσει. «Οὐδενὸς δὲ προσέχοντος αὐτῷ διὰ τὸν φόβονἀπῆλθε εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἑαυτοῦ»∙ ἀφοῦ κανένας δὲν τὸν πρόσεχε, διότι ὅλοι φοβόντουσαν, ἀναχώρησε γιὰ τὸ σπίτι του. Τὴν τυραννία σὲ κάθε ἐποχὴ περιέγραψε ὁ Σόλων∙ συντεχνιακὸ κράτος εἶχε ὀργανώσει ὁ Πεισίστρατος καὶ ἐπέβαλε τὸν πάνδημο φόβο.