Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ ἔντονα ἀνοδικὲς σὲ Μόσχα, Σαγκάη καὶ Βομβάη∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, στὰ 1,3670 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 138,8790 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1294,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 110,47. Ἡ νέα τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὸ Σικιάνγκ, μὲ 31 νεκροὺς καὶ ἐνενῆντα τραυματίς ἀπὸ δύο παγιδευμένα αὐτοκίνητα τῶν Οὐιγούρων, δὲν προκάλεσε ἐπιπτώσεις στὴν ἀγορά∙ μᾶλλον θεωροῦν ὡς συνηθισμένο γεγονὸς τὴν δράση τῶν Τουρκμένων ἐξτρεμστῶν, ἐνῶ ὁ Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ὅτι θὰ τηρήσει τὴν τάξη ἡ Ἀστυνομία καὶ θὰ πατάξει τὴν τρομοκρατία. Στὴν Ἁγία Πετρούπολη σημειώθηκε μεγάλη συμμετοχὴ στὸ διεθνὲς οἰκονομικὸ φόρουμ, μὲ κεντρικὸ ὁμιλητὴ τὸν Ρῶσο πρόεδρο καὶ σοβαρὸ ἐνδιαφέρον γιὰ ἐπενδύσεις στὴν χώρα του, ἐνῶ σημειώνεται ὑψηλὴ εἰσροὴ κεφαλαίων∙ ἡ πώληση τῶν κρατικῶν ὁμολόγων τῆς Μόσχας στὶς ἀσιατικὲς ἀγορὲς προχωρεῖ ἱκανοποιητικὰ καὶ δείχνει ὅτι δὲν ἔχει καμμία ἀνάγκη πλέον τῶν δυτικῶν πιστωτικῶν ἀγορῶν.