Σταθερότης στὴν οἰκονομία

Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς πολιτικῆς σταθερότητος ἦταν τὸ καλύτερο μήνυμα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀνάπτυξή της∙ οἱ ξένοι ἐπενδυτὲς εἶχαν προεξοφλήσει τὸ ἀποτέλεσμα, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὴν μεγάλη εἰσροὴ κεφαλαίων στὴν χώρα μας τὶς τελευταῖες μέρες, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐγκατάλειψη τῆς καταστροφολογίας ἀπ’ τὶς γνωστὲς κασσάνδρες τῆς τετραετίας. Ἀπὸ σήμερα ἀναμένεται ἐπιτάχυνση τῆς εἰσροῆς καὶ μεγάλη ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων, ἀλλὰ καὶ σιωπὴ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, τουλάχιστον στὸ προβλεπτὸ μέλλον∙ οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας μας, τουρισμός, μεταφορές, λιμάνια καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀναμένεται ὅτι θὰ προσελκύσουν περισσότερο τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ξένων, ἐνῶ καὶ οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα θὰ εἶναι εὐκολώτερες. Ἡ Εὐρωζώνη ἤδη εἶναι ἕτοιμη γιὰ τὴν συζήτηση ρυθμίσεως τοῦ δημοσίου χρέου μας, ὅπως ἔχει συμφωνηθεῖ ἤδη ἀπ’ τὸν Νεοέμβριο τοῦ 2012∙ ἡ ἐπιμήκυνση θεωρεῖται δεδομένη, καθὼς καὶ ἡ μείωση τῶν ἐπιτοκίων γύρω στὸ 0,5%.