Ἀλλαγὴ οἰκονομικοῦ κέντρου

Στὴν Σαγκάη τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἐπισφραγίσθηκε ἡ μεταφορὰ τοῦ παγκοσμίου οἰκονομικοῦ κέντρου στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία, μὲ τὴν παρουσίαση ριχζικῶν ἀλλαγῶν στὶς διεθνεῖς σχέσεις∙ οἱ ἀσιατικὲς χῶρες, Ρωσία, Κίνα καὶ Ἰνδίες κυρίως συμφώνησαν τὴν διεξαγωγὴ τῶν συναλλαγῶν τους στὰ ἐθνικά τους νομίσματα, δηλαδὴ στὸν ἐκτοπισμὸ τοῦ δολλαρίου, στὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ στὴν σύσταση διεθνοῦς ἀρχῆς γιὰ τὸ διαδίκτυο. Ὁ δυτικὸς τύπος πρόβαλε μόνο τὴν συμφωνία Ρωσίας, Κίνας γιὰ τὸ φυσικὸ ἀέριο, ἀρκετὰ σημαντική, ἀλλὰ πιὸ σημαντικὴ εἶναι ἡ ἔκδοση τῶν ρωσικῶν κρατικῶν ὁμολόγων στὶς ἀσιατικὲς κεφαλαιαγορές, μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν δυτικῶν κυρώσεων εἰς βάρος της∙ οἱ Δυτικοὶ δίδουν τὴν ἐντύπωση ὅτι δὲν καταγράφουν τὴν πραγματικὴ διάσταση τῶν ἀλλαγῶν αὐτῶν, ὅτι παραμερίζοντάς τες τὶς ἀποκλείουν κι ἀπ’ τὴν ζωή τους. Ἀλλὰ αὐτὲς εἶναι ἡ σημερινὴ πραγματικότητα∙ δὲν εἶναι πλέον τὸ κέντρο τοῦ κόσμου ὁ Βόρειος Ἀτλαντικός.