Τὸ βαρόμετρο τῆς ἀγορᾶς

Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου τῆς ἀγορᾶς εἶναι τὸ βαρομετρο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων σὲ κάθε χώρα καὶ στὴν Ἑλλάδα πιὸ δραματικὰ στὴν τετραετία∙ οἱ ἀτλαντικοὶ καταστροφολόγοι προκαλοῦσαν συνεχεῖς κρίσεις μὲ τὶς ἐσχατολογικὲς προβλέψεις τους. Τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς εἶχε ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα, τὴν ἠρεμία τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν ἀπότομη ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου∙ οἱ λόγοι εἶναι δύο, δὲν πίστεψαν ὅτι ἔγινε ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς, οὔτε οἱ ξένοι οὔτε οἱ δικοί μας, ἀλλὰ θεωροῦν παιχνίδια ἄνευ σημασίας τὶς προτάσεις γιὰ ἐκλογὲς καὶ γιὰ ἐσωκομματικὴ μόνο χρήση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ δεύτερον, οἱ ξένοι γνωρίζουν ὅτι ἡ Εὐρωζώνη, δηλαδὴ ἡ Γερμανία, ἀποφάσισε τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, μὲ πρῶτο βῆμα τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος. Αὐτὸ ἀποφασίζεται σήμερα στὸ Εὐρωσυμβούλιο τῶν Βρυξέλλῶν∙ ὁ Ἀντὠνης Σαμαρᾶς γνωρίζει τὶς ἀποφάσεις καὶ ἀναβάλλει γιὰ τὴν Πέμπτη τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας.