Μεταβίβαση τοῦ Ἑλληνικοῦ

Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀπέρριψε τὴν προσφυγὴ γειτονικῶν δήμων καῖ μερικῶν κατοίκων τους, γιὰ παραχώρηση στοὺς ἴδιους τοῦ ἀεροδρομίου τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ ἔκρινε νόμιμη τῶν παραχώρησή του στὸ ΤΑΙΠΕΔ, γιὰ τὴν ἀξιοποίησή του∙ ἡ ἀπόφαση θεωρεῖται σημαντικὴ γιὰ τὴν ἐκποίησή του στὸν ὅμιλο ΔΕΛΤΑ, κινεζικῶν, ἀραβικῶν καὶ ἑλληνικῶν συμφερόντων. Ἤδη προωθεῖται ἡ ἔκδοση τῶν προεδρικῶν διαταγμάτων γιὰ τὴν χρήση γῆς, σύμφωνα μὲ τὸν πρκηρυχθέντα διαγωνισμό∙ πρόκειται γιὰ ἐπένδυση ἑπτὰ δις εὐρώ, τὴν μεγαλύτερη στὸ εἶδος της στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν δημιουργία πενῆντα χιλιάδων θέσεων ἐργασίας, ἐνῶ θὰ μετατραπεῖ ἡ παραλιακὴ ζώνη σὲ τουριστικὸ θέρετρο πολυτελείας ἀπ’ τὸ Φάληρο μέχρι τὸ Σούνιο μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση ὅλων τῶν ἔργων.