Ἐφύλαττε τοὺς πλείστους

Ὁ Πεισίστρατος φερόταν καλὰ στὸν Σόλωνα μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς τυραννίας καὶ παρὰ τὴν κριτικὴ ἐναντίον του∙ ἦταν ἤδη γέρος ὁ Σόλων, ἀλλὰ καὶ τριάκοντα ἔτη μεγαλύτερος τοῦ ἐξαδέλφου του τυράννου. «Ὥστε καὶ σύμβουλον εἶναι καὶ πολλὰ τῶν πρασσομένων ἐπαινεῖν»∙ ὥστε ἔγινε καὶ σύμβουλός του καὶ πολλὰ ἀπ’ τὰ ἔργα του ἐπαινοῦσε. «Καὶ γὰρ ἐφύλαττε τοὺς πλείστους νόμους τοῦ Σόλωνος ἐμμένων αὐτὸς καὶ τοὺς φίλους ἀναγκάζων»∙ διότι καὶ διατήρησε τοὺς περισσότερους ἀπ’ τοὺς νόμους τοῦ Σόλωνος, ὑπακούοντας ὁ ἴδιος καὶ ἀναγκάζοντας τὸ ἴδιο καὶ τοὺς φίλους του. «Ὅς γε καὶ φόνου προσκληθεὶς εἰς Ἄρειον Πάγον ἤδη τυραννῶν ἀπήντησε κοσμίως ἀπολογησάμενος»∙ ὁ ἴδιος μάλιστα κάποτε προσκληθεὶς ἀπ’ τὸν Ἄρειο Πάγο γιὰ κατηγορία φόνου, ἤδη τύραννος ὤν, παρουσιάσθηκε καὶ ἀπάντησε κανονικά. «Ὁ δὲ κατήγορος οὐχ ὑπήκουσε»∙ ἀλλὰ ὁ μηνυτὴς δὲν παρουσιάσθηκε. Ἔκανε ὁ Πεισίστρατος σὲ πολλὰ τὸν νομοταγῆ πολίτη.