Ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς τάσεις, ἀλλὰ πολὺ ἰσχυρότερες στὴ Βομβάη καὶ στὴν Μόσχα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στά, 1,3642 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 139,0935 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1283 καὶ τὸ πετρέλαιο, 110,17. Οἱ ἀγορὲς δεἰχνουν ὅτι ἀνακτοῦν τὴν δυναμική τους, μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς ἀνακοινώσεως τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν δεδομένη μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα μᾶλλον τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα∙ οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι στρέφονται πρὸς τὴν Μόσχα, τὴν Βομβάη καὶ τὶς ἀναδυόμενες ἀγορές, καθὼς δὲν ὑπολοζίγουν πλέον καθόλου τὴν οὐκρανικὴ κρίση. Ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας ἀποβαίνει τὸ κύριο ὄργανο τῆς πιστωτικῆς πολιτικῆς της, γιὰ τὴν ὐποβοήθηση τῆς ἀναπτυξιακῆς διαδικασίας∙ οἱ ἡγέτες στὸ ἄτυπο χθεσινὸ Εὐρωσυμβούλιο θεωροῦν τὰ μέτρα αὐτά, μαζὶ μὲ τὴν διευκόλυνση στὰ προγράμματά τους ΕΣΠΑ, τὸν καλύτερο τρόπο γιὰ τὴν ἀναχαίτιση τῆς ἀκροδεξιᾶς.