Διατήρηση τῶν ἰσορροπιῶν

Ἡ διατήρηση τῶν ἰσορροπιῶν ἀποτελεῖ τὸ κύριο μέλημα τοῦ πρωθυπουργοῦ, μετὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο καὶ τὴν σημερινὴ συνάντησή του μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας∙ οἱ κορῶνες τῆς Κουμουνδούρου δὲν τὸν ἐπηρεάζουν, ἐπειδὴ γνωρίζει ὅτι ἀπευθύνονται περισσότερο στὸ ἐσωτερικό της, ἀλλὰ τὸν ἐνδιαφέρει ἡ ἐπιλογὴ τῶν προσώπων γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς ταχυτέρας δυνατῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς. Ἡ χώρα ἔχει εἰσέλθει σὲ ἄλλη φάση καὶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὰ μνημόνια εἶναι δεδομένη, μὲ ρυθμὸ ἀναπτύξεως γύρω στὴν μονάδα τὸ δεύτερο τρίμηνο, ὅταν ὁ τουρισμὸς αὐξάνεται κατὰ 30% περίπου∙ στὸ Χρηματιστήριο ἡ ἄνοδος συνεχίζεται, μὲ μεγάλη εἰσροὴ κεφαλαίων, ὅπως καὶ ἡ ἀποκλιμάκωση τῶν ἐπιτοκίων, ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς κατατάσσεται πρώτη στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ στὴν ἀπορρόφηση κονδυλίων τῶν ΕΣΠΑ. Στὸ ΠΑΣΟΚ ἡ αἰσιοδοξία ἐπανέρχεται, καθὼς ἐπιστρέφουν πολλοὶ ἀνεξάρτητοι βουλευτές του, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι ἀνεξάρτητοι ἔχουν μοναδικὴ μέριμνα τὴν σταθερότητα.