Ἄλωση Κωνσταντινουπόλεως

Ἡ ἔπέτειος τῆς ἁλώσεως τῆς Κωσνταντινουπόλεως ἀποτελεῖ ἀποφράδα ἡμέρα γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ἀνθρωπότητος σὲ μεγάλο βαθμό∙ οἱ Ὀθωμανοὶ Τοῦρκοι ἀπέκτησαν τὸ κύρος καὶ τὴν προβολὴ τῆς κοσμοκράτειρας δυνάμεως, μὲ τὴν κατάκτηση τῆς βασιλεύουσας∙ ἐπὶ ἕναν αἰώνα περίπου πρὶν εἶχαν γίνει μεγάλη δύναμις, ἀλλὰ τοὺς ἔλειπε ἡ διεθνὴς ἀναγνώριση κι αὐτὴν ἐπεδίωκαν πάσῃ θυσίᾳ. Ὁ αὐτοκράτωρ Κωσνταντὶνος ια’ ὁ Παλαιολόγος ἀγωνίσθηκε γενναῖα στὰ τείχη τῆς Πόλεως, ἀλλὰ δὲν ἄντεξε στὶς ὀρδὲς τοῦ καλύτερα ὀργανωμένου στρατοῦ τότε παγκοσμίως∙ ἀκόμη καὶ πυροβολικὸ εἶχε ὁ Μωάμεθ, χάρις σὲ κάποιον Οὖγγρο μισθοφόρο. Τὰ δυτικὰ βασίλεια καὶ ὁ πάπας δὲν βοήθησαν καθόλου καὶ μόνο τὴν ἑπομένη κατάλαβαν τὸ λάθος τους.