Ἀνάπτυξη, ἀνταγωνιστικότης

Ἡ ἀνάπτυξη, ἡ ἀνταγωνιστικότης καὶ ἡ ἀπασχόληση ἐπιβεβαιώθηκαν ὡς οἱ προτεραιότητες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, κατὰ τὸ προχθεσινὸ ἄτυπο Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, ὡς ἀπάντηση στὰ ἀποτελέσματα τῶν εὐρωεκλογῶν∙ ἡ ἄμεση προώθηση τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς θεωρεῖται ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση, γιὰ τὴν προβολὴ τῆς νέας πολιτικῆς. Οἱ ἡγέτες γνωρίζουν ὅτι οἱ διαβουλεύσεις στὸ Εὐρωκοινοβούλιο ἀπαιτοῦν χρόνο καὶ τὸ νωρίτερο ἕναν μῆνα γιὰ τὴν ἐκλογή, διάστημα ἀρκετὰ πολύτιμο γιὰ τὴν οἰκονομία∙ ἔτσι δίδουν βαρύτητα στὰ μέτρα ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, ὅπως εἶναι ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὸ μηδὲν μᾶλλον ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ ἡ αὔξηση τῶν πιστώσεών της πρὸς τὶς ἐμπορικὲς τράπεζες. Ταυτοχρόνως ἄλλαξαν τὸν τόνο τους οἱ πρόμαχοι τῆς λιτότητος καὶ ὑποστηρίζουν τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὸν περιορισμὸ τῶν ὅρων δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς σὲ ὅλες τὶς χῶρες∙ οἱ νότιες εἶναι οἱ πρώτες εὐνοημένες.