Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ ρευστοποίηση κερδῶν στὶς ἀναδυόμενες χῶρες καὶ σταθεροποίηση στὴ Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3611 δολλάρια καὶ τὰ 138,7570 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1262,50 καὶ τὸ πετρέλαιο ἐλάχιστα, 110. Οἱ ἀποφάσεις τῶν Βρυξελλῶν δὲν προκάλεσαν ἐνθουσιασμὸ στοὺς ἐπενδυτὲς καὶ περισσότερο ἡ διαφαινόμενη καθυστέρηση στὴν ἐκλογὴ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς∙ οἱ ἐπιφυλάξεις τῶν ἀτλαντιστῶν, ὅπως τῆς Βρεταννίας καὶ τῆς Σουηδίας, ἦταν ἀναμενόμενες, διότι ἀποβλέπουν στὴν ἀποδυνάμωση τῆς πολιτικῆς της συνοχῆς, ἐνῶ οἱ ἑρμηνεῖες γιὰ διαφοροποίηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μᾶλλον εἶναι εὐσεβεῖς πόθοι τῶν ὑπερατλαντικῶν κέντρων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ προσέγγιση Μόσχας καὶ Εὐρώπης γεννᾶ ἐλπιδες γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ οὐκρανικοῦ, μόλις ἀναλάβει τὴν ἐξουσία ὁ ἐκλεγεὶς πρόεδρος τῆς χώρας∙ στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες οἱ Ρωσόφωνοι αὐτονομιστὲς κατηγορῦν τὶς κυβερνητικὲς δυνάμεις, ὅτι χρησιμοποιοῦν ἀπαγορευμένα ὅπλα, ὅπως σφαῖρες οἱ ὁποῖες ἐκρύγνονται στὸ σῶμα τοῦ θύματος.