Ἀνασχηματισμὀς, μὲ ὁλοκλήρωση προεδρίας

Τὴ συνέχιση καὶ ἐντατικοποίηση τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου, μὲ ἔμφαση στὴν σταδιακὴ ἀποκατάσταση τῶν ἀδικιῶν τῆς τετραετίας καὶ στὴν προσέλκυση τῶν ὅποιων ὁμάδων ἐθίγησαν περισσότερο, συζήτησαν πρωθυπουργὸς καὶ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως∙ ὁ ἀνασχηματισμὸς ἀναβάλλεται γιὰ τὸν ἑπόμενο μῆνα, μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς προεδρίας, ἀλλὰ ἔμφαση δίδεται στὴν ἐνίσχυση τῆς ἀγορᾶς καὶ στὴν χρησιμοποίηση, ὡς ἐφαλτηρίων πλέον, τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας. Ἡ τακτικὴ πολώσεως τοῦ πολιτικοῦ κλίματος ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ δὲν λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν, διότι γνωρίζουν ὅτι ὄχι μόνο δὲν ἔχει ἀντίκτυπο στὸν ἐπιχειρηματικὸ κόσμο, ἀλλὰ καὶ θεωρεῖται ὡς ἀφέλεια τουλάχιστον τὴν στιγμὴ τῆς ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας∙ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἀπ’ τὴν παροῦσα Βουλή, ἐπειδὴ ὑπάρχει ἱκανὸς ἀριθμὸς ἀνεξάρτητων βουλευτῶν.