Οἰκονομία, ροὴ ἐπενδύσεων

Ἡ εἰσροὴ τῶν ξένων ἐπενδύσεων εἶναι τὸ κύριο ἐνδιαφέρον τῆς κυβερνήσεως, μετὰ μάλιστα τὰ ἐγκώμια τῶν ξένων γιὰ τὶς οἰκονομικές μας ἐπιδόσεις∙ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα ἔρχονται πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ἄλλες χῶρες, διότι ἀφοροῦν κλάδους μὲ ἄμεση ἀπόδοση, ὅπως εἶναι οἱ νεοφυεῖς ἐπιχειρήσεις, οἱ ὁποῖες καὶ προσελκύουν τοὺς διεθνεῖς κολοσσούς, ἐνῶ καὶ στὸν τουρισμὸ ἀποδίδουν σχετικὰ γρήγορα. Τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἄλλων ἐπενδύσεων στρέφεται πρὸς τὴν ἐλαφρὰ βιομηχανία καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ἀγροτικῶν προϊόντων ποιότητος, ἀλλὰ μὲ σχετικὰ μικρότερο χρόνο ὡριμάνσεως σὲ σύγκριση μὲ τὴν βαρειὰ βιομηχανία, ὅπως καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῆς γεωγραφικῆς μας θέσεως∙ στὴν Ἑλλάδα τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀνεργίας προέρχεται ἀπ’ τὸ κλείσιμο τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων κάθε μορφῆς, λόγῳ τοῦ μνημονίου∙ αὐτὲς ὅμως τὸ ἴδιο εὔκολα ἀνοίγουν πάλι, ἐὰν σημειωθεῖ αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά. Ὁ τουρισμὸς καὶ οἱ φοροελαφρύνσεις διευκολύνουν.