Ἀνασχηματισμὸς ἀναπτύξεως

Στὴν λογικὴ τῆς ἀναπτύξεως τῆς χώρας ἐντάσσει, ὡς κύριο ἄξονα, ὁ πρωθυπουργὸς τὴν ἐπιλογὴ τῶν προσώπων γιὰ τὸν ἀνασχηματισμό∙ ἡ σημερινὴ κυβέρνηση ἀπέβλεπε στὴν συντήρηση δυνάμεων γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὸν χειρισμὸ τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόικα, τὴν περασμένη διετία. Οἱ τωρινὲς συνθῆκες εἶναι ἐντελῶς διαφορετικές, ἀναγνωρίσθηκε ἡ δημοσιονομικὴ ἐξυγίανση καὶ ἡ συμβολὴ τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας, ὡς θαῦμα ἀπέναντι στὶς προβλέψεις ὅλων∙ κάτω ἀπ’ τὴν ἐπιφάνεια ἐκινεῖτο ἡ πίστη τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ὅτι ὑπηρχαν οἱ δυνατότητες ὑπερκαλύψεως τῶν στόχων. Ἡ δυναμικὴ πλέον ὁδηγεῖ στὴν ὑπερκάλυψη καὶ τῶν νέων στόχων, μὲ ρυθμοὺς ἀναπτύξεως πολὺ ὑψηλότερους τῶν τιθέντων∙ οἱ ἐκτιμήσεις τοῦ πρώτου ἑξαμήνου εἶναι, ὅτι ὁδηγούμαστε πρὸ ἐκπλήξεων μέσα στὸ Θἐρος, ὅταν ἀνακοινωθεῖ ὁ ρυθμὸς ἀναπτύξεως τοῦ δευτέρου τριμήνου. Ὁ πρωθυπουργὸς ἀναζητάει μὲ πολλὴ προσοχὴ τὰ κατάλληλα πρόσωπα γιὰ τὴν ἀποστολὴ αὐτή.