Σύγκρουση γιὰ GPS, Glonass

Ἡ ρωσικὴ κυβέρνηση διέκοψε ἀπὸ προχθὲς τὴν ἀναμετάποδη τοῦ GPS ἄπὸ τὸ ἔδαφός της, διότι ἡ ἀμερικανικὴ σταμάτησε τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν δικῶν της ἀναμεταδοτῶν τοῦ συστήματος Glonass στὸ ἔδαφός της∙ οἱ λόγοι εἶναι ἡ σύγκρουσή τους γιὰ τὴν Οὐκρανία, μὲ τὶς προεκτάσεις της στὶς διμερεῖς σχέσεις. Τὸ Glonass ὁλοκληρώθηκε ἤδη καὶ καλύπτει ὁλόκληρη τὴν γῆ μὲ σύστημα δορυφόρων∙ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἔχει ἐγκαταστήσει ἀναμεταδότες σὲ ὅλες τὶς χῶρες, ὅπως ἔχει κάνει καὶ τὸ GPS, ἀλλὰ ἡ Οὐάσιγκτον προβάλλει ἐμπόδια γιὰ τὴν χώρα της. Ἡ ὑπόθεση εἶναι χαρακτηριστικὴ τῆς ἀμοιβαίας καχυποψίας τῶν δύο δυνάμεων, μὲ πολλὰ ὅμως κοινὰ συμφέροντα, ἀκόμη καὶ στὸ διάστημα.