Κατὰ συγγένειαν προσῆκον

Ὁ Σόλων δὲν ὁλοκλήρωσε ποτέ του τὴν ἱστορία τῆς Ἀτλαντίδος, παρ’ ὅτι ἄρχισε τὴν συγγραφή της, ἴσως γιατὶ ἦταν στὰ γεράματά του, καὶ καταλάβαινε ὅτι δὲν προλάβαινε∙ τὸν μῦθο συνέχισε ὁ ἀπόγονός του Πλάτων, ὅπως ἦταν γνωστὸς ἀπὸ προφορικὴ παράδοση, ἀλλὰ ἦταν πολὺ προσφιλὴς στὴ Δύση στὸν Μεσαίωνα καὶ στὴν Ἀναγέννηση. «Ὡς δὲ χώρας καλῆς ἔδαφος ὁ Πλάτων ἔρημον, αὐτῷ δέ πως κατὰ συγγένειαν προσῆκον»∙ ὁ Πλάτων σὰν θέμα καλὸ καὶ ἀναξιοποίητο, τὸ θεώρησε δικὀ του καὶ γιὰ λόγους συγγενείας. «Ἐξεργάσασθαι καὶ διακοσμῆσαι φιλοτιμούμενος τὴν ἀτλαντικὴν ὑπόθεσιν»∙ ἐπεξεργάσθηκε καὶ ὠμόρφηνε τὴν ἀτλαντικὴ ὑπόθεση μὲ πολὺ φιλότιμο. «Πρόθυρα μὲν μεγάλα καὶ περιβόλους καὶ αὐλὰς τῇ ἀρχῇ περιέθηκεν»∙ καὶ τοποθέτησε μεγάλα προπύλαια καὶ περιτειχίσματα καὶ αὐλὲς στὴν πόλη. «Οἷα λόγος οὐδεὶς ἄλλος ἔσχεν οὐδὲ μῦθος οὐδὲ ποίησις»∙ τέτοια ποὺ καμμία ἄλλη ἱστορία δὲν ἔχει οὔτε μῦθος οὔτε καὶ ποίηση.