Ἁνασχηματισμὸς ἄλλης πνοῆς

Στὴν μεταλαμπάδευση ἄλλης πνοῆς στὴν χώρα ἀποβλέπει ὁ ἀνασχηματισμός, ὅπως τὸν μελετάει ὁ πρωθυπουργός∙ ἡ ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται δεδομένη, καὶ οἱ ἐκτιμήσεις προβλέπουν αὔξηση τοῦ ΑΕΠ τουλάχιστον 1% τὸ δεύτερο τρίμηνο, ἐνῶ ὅλες οἱ πολιτικὲς δυνάμεις στρέφονται πρὸς τὴν Εὐρώπη, διότι διαπίστωσαν, ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀπορρίπτει τὶς ἄλλες ἐπιλογές. Ἡ ἀξιοποίηση τῆς δυναμικῆς ἐπιτρέπει τὴν ἀπογείωση τῆς οἰκονομίας, μὲ τοὺς ὑψηλότερους ρυθμοὺς στὴν Εὐρωζώνη στὸ τέλος τοῦ ἔτους∙ ἡ πολιτικὴ τῆς δυναμικῆς ἔχει σημασία, διότι θὰ ἐπιβεβαιώνεται, ὅταν θὰ γίνονται οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ χρέους. Ἡ κυβέρνηση θὰ ἔχει τότε ὅλα τὰ πλεονεκτήματα μὲ τὸ μέρος της καὶ δὲν θὰ μποροῦν οἱ δανειστὲς νὰ προβάλουν τὶς γνωστὲς ἐπιφυλάξεις τους∙ ἄλλωστε μὲ τὴν πολιτικὴ τῶν Μνημονίων εἶχαν ὁδηγήσει τὴν χώρα στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ. Μόνο τὸ φιλότιμο τοῦ Ἕλληνα καὶ τὸ πεῖσμα τοῦ πρωθυπουργοῦ μᾶς ἔσωσαν.