Εὐφραίνει τὰ γεγραμμένα

Ὁ Σόλων ἄρχισε τὸ μεγαλειῶδες ποίημά του γιὰ τὴν Ἀτλαντίδα στὰ γεράματά του∙ εἶχε ἐντυπωσιασθεῖ ἀπ’ τὴν ἐξιστόρηση τοῦ μύθου της στὴν Αἴγυπτο, ἀλλὰ καὶ διότι ἔπλεκε τὸ ἐγκώμιο τῆς μεγάλης πόλεως τῶν Ἀθηνῶν στοὺς παλαιοὺς χρόνους ἐννέα χιλιάδες ἔτη πρίν. «Ὀψὲ δὲ ἀρξάμενος προκατέλυσε τοῦ ἔργου τὸν βίον, ὅσῳ μᾶλλον εὐφραίνει τοῦ ἔργου τὰ γεγραμμένα»∙ ἄρχισε ἀργὰ τὴν συγγραφὴ καὶ τελείωσε τὴν ζωή του πρὶν τὴν ὁλοκληρώσει, παρὰ τὴν μεγάλη εὐφροσύνη ποὺ προσφέρουν τὰ γεγραμμένα. «Τοσούτῳ μᾶλλον τοῖς ἀπολειφθεῖσιν ἀνιάσας»∙ τόσο περισσότερο μᾶς γεμίζει λύπη γιὰ ὅσα λείπουν. «Ὡς γὰρ ἡ πόλις τῶν Ἀθηναίων τὸ Ὀλυμπιεῖον»∙ ὅπως ἡ πόλις τῶν Ἀθηναίων ἔχει τὸν ναὸ τοῦ Ὀλυμπίου Διός. «Οὕτως ἡ Πλάτωνος σοφία τὸν Ἀτλαντικὸν ἐν πολλοῖς καλοῖς μόνον ἔργον ἀτελὲς ἔσχηκεν»∙ ἔστι καὶ ἡ σοφία τοῦ Πλάτωνος μεταξὺ τῶν τόσων καλῶν μόνο τὴν Ἀτλαντίδα ἄφησε ἡμιτελῆ.