ΕΚΤ, κρίσιμες ἀποφάσεις

Σὲ κρίσιμες ἀποφάσεις γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς προβαίνει αὔριο ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς πληροφορίες∙ τὰ βασικὰ ἐπιτόκια θὰ μειωθοῦν στὸ 0,1% ἀπὸ 0,25%, μὲ ἀντίστοιχη ὑποχώρηση ὅλων τῶν ἄλλων ἐπιτοκίων καὶ περισσότερο τῶν χορηγήσεων τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν. Τὸ μέτρο εἶναι ἀπαραίτητο καὶ γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῶν Εὐρωπαίων, ἐπειδὴ ἐκ τῶν πραγμάτων καθυστερεῖ ἡ ἐκλογὴ τοῦ νέου προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο∙ σὲ τυπικοὺς λόγους περισσότερο ὀφείλεται κι ὄχι σὲ οὐσιαστικούς, καθὼς ἔχουν συμφωνήσει Εὐρωπαϊκὸ Λαϊκὸ Κόμμα, Σοσιαλιστὲς καῖ Φιλελεύθεροι, μὲ τὰ δύο τρίτα τῶν ψήφων του, στὸ πρόσωπο τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ. Ὁ νέος προέδρος θὰ διαθέτει τὸ ὅπλο τῆς πολιτικῆς νομιμοποιήσεώς του ἀπ’ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαούς, ὁπότε θὰ ἔχει ἄλλο κῦρος ἀπέναντι στοὺς ἡγέτες τους∙ τὴν νομιμοποίηση θέλουν ὑπονομεῦσαι οἱ ἀτλαντιστὲς καὶ ἀντιδροῦν τόσο μανιακά.