Ἀνάπτυξη κατὰ τῶν ἀδικιῶν

Τὴν ἀνάπτυξη ὡς κύριο ἄξονα τῆς πολιτικῆς του, ἀλλὰ καὶ ὡς μέσον γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ἀδικιῶν τῆς τετραετίας, θέτει ὁ πρωθυπουργὸς ἐν ὄψει τοῦ ἀνασχηματισμοῦ∙ τὰ πρόσωπα συμπληρώνουν τὴν πολιτικὴ αὐτή, μὲ τὶς ἱκανότητές τους γιὰ τὴν ἄσκησή της∙ ἡ μεγάλη καμπὴ ἔγινε γιὰ τὴν χώρα, καθὼς εἶναι δεδομένη ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὸ τέλος τῶν μνημονίων. Ἄλλωστε οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα ἐπαναλαμβάνονται τὸν Σεπτέμβριο, ὅταν θὰ ἔχει ἀνακοινωθεῖ ἡ ἀνάπτξη γύρω στὸ 1% τὸ δεύτερο τρίμηνο, δηλαδὴ ἀπ’ τὶς ὑψηλότερες στὴν Εὐρωζώνη καὶ μὲ δυναμικὴ ἂνω τοῦ 2% τὸ τρίτο τρίμηνο∙ ὁ Γιάννης Στουρνάρας εἶναι καλὸς στὴν θέση του, διότι γνωρίζει ἄριστα τὸ θέμα τοῦ χρέους καὶ ἑπομένως εἶναι ὁ καλύτερος γιὰ τὴν διαπραγμάτευσή του. Οἱ ἄλλοι ὑπουργοὶ πρέπει νὰ διέπονται ἀπὸ πνοὴ ἀνατάσεως γιὰ ἀνάπτυξη καὶ εὐαισθησίας ἀποκαταστάσεως τῶν ἀδικιῶν.