Ὅρια κοινωνικῶν κριτηρίων

Ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε τὴν αὔξηση τῶν ὁρίων τοῦ κοινωνικοῦ μερίσματος, διότι ἔχουν ἀπομείνει 240 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἀδιάθετα∙ ἔτσι τὸ εἰσόδημα τῶν 6000 εὐρὼ γιὰ ἄγαμο γίνεται 7050 καὶ ἀντιστοίχως αὐξάνονται τὰ κριτήρια γιὰ τὶς ἄλλες κατηγορίες. Ἡ προσαρμογὴ θὰ γίνει ἐντὸς τοῦ μηνὸς καὶ προβλέπεται μέσα στὸν Ἰούλιο ἡ διανομὴ τῶν μερισμάτων στοὺς ἐνδιαφερομένους∙ ἀποτέλεσε σημαντικὴ βοήθεια γιὰ τὶς κατώτερες εἰσοδηματικὲς τάξεις τὸ μέρισμα, διότι εἶδαν, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια, τὴν ἔστω καὶ μικρὴ ἀποκατάσταση τῶν περικοπῶν στὸ εἰσόδημά τους. Ἐπὶ πλέον εἶναι βέβαιο, ὅτι μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας, ἡ ἀποκατάσταση θὰ συνεχισθεῖ τὸ Φθινόπωρο, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὸ χρέος.