Κίνα, Ρωσία, νομισματικὰ

Τὴν ἑνιαία στρατηγική τους, σὲ συνεργασία καὶ μὲ τοὺς ἄλλους Ἀναδυόμενους, χαράσσουν Ρωσία καὶ Κίνα γιὰ τὸ νομισματικὸ πρόβλημα∙ στὸ Πεκῖνο βρίσκεται γιὰ τὶς συνομιλίεςμὲ τὸν Κινέζο ὁμόλογό του ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς Οἰκονιμικῶν, ἐνῶ ἐνημερώνονται Νέο Δελχί, Μπραζίλια καὶ Πραιτώρια. Ἡ στρατηγικὴ περιλαμβάνει τὴν σταδιακὴ πλήρη ἀποδέσμευση τῶν συναλλαγῶν τους ἀπ’ τὸ δολλάριο καὶ ἀντικατάτασή τους μὲ τὰ ἐθνικά τους νομίσματα, μὲ πρῶτο τὸ ρεμίνμπι∙ ταυτοχρόνως προωθεῖται τὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ποὺ ἐκκρεμεῖ ἀπὸ τριετίας λόγῳ ἀμερικανικῶν ἀντιδράσεων, μὲ τὴν αὔξηση τῶν ποσοστῶν συμμετοχῆς τῶν Ἀναδυομένων, ἀλλὰ καὶ τὴν κατάργηση τοῦ δικαιώματος ἀρνησικυρίας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ἡ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων τῆς Οὐάσιγκτον μὲ τὴν Μόσχα, λόγῳ τῆς Οὐκρανίας, καὶ μὲ τὸ Πεκῖνο, γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις, καὶ τὴν ὑποστήριξη ἐκ μέρους τῶν Ἀμερικανῶν τοῦ ἰαπωνικοῦ ἐθνικισμοῦ, ὁδηγεῖ σὲ ἀναμέτρηση καὶ στὸ νομισματικό.