Ἀνακούφιση στὴν ἀγορὰ τὰ μέτρα Ντράγκι

Τὴν βαθειὰ ἀνακούφιση τῆς ἀγορᾶς ἔφεραν τὰ μέτρα τοῦ Μάριο Ντράγκι, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς οἰκονομίας∙ μὲ τόλμη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα μειώνει τὰ ἐπιτόκια, στὸ 0,15%, καὶ τιμωρεῖ τὶς ἐμπορικὲς τράπεζες, ἂν διατηροῦν ἀδικαιολόγητη ρευστότητα στὰ ταμεῖα τους, μὲ ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο, 0,1%. Τολμάει ἡ ΕΚΤ, ἐνῶ οἱ ἄλλες τρεῖς -ἀμερικανική, ἀγγλικὴ καὶ ἰαπωνική-, οὔτε κἂν τὰ διανοήθηκαν, ἐνῶ ρέει στὴν ἀγορὰ τῆς Εὐρωζώνης νέα ρευστότης πεντακοσίων δις εὐρώ, ἀλλὰ καὶ μὲ ὑπόσχεση γιὰ πολὺ περισσότερα ἂν χρειασθεῖ∙ ἡ δέσμευση γιὰ ἀναπυξιακὴ πολιτικὴ γίνεται πράξη καὶ ἀπομένει στὶς ἐθνικὲς κυβερνήσεις ἡ ἀξιοποίησή της. Γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἔρχονται σὰν τὴν καλοκαιρινὴ μπόρα σὲ ξηρὸ ἔδαφος∙ οἱ τράπεζες ὑποχρεοῦνται πλέον σὲ μαζικὴ διοχέτευση ρευστότητος.