Περὶ τὴν Σαλαμίναν νῆσον

Ἡ βιογραφία τοῦ Σόλωνος ἀπ’ τὸν Πλούταρχο εἶναι ἡ πληρέστερη σωζόμενη γιὰ μεγάλο Ἕλληνα νομοθέτη, μαζὶ μὲ ἐκείνη τοῦ Λυκούργου τῆς Σπάρτης, ἂν καὶ γι’ αὐτὸν διεθέτουμε λιγώτερα συγκριτικὰ στοιχεῖα∙ αἱ Ἀθῆναι ἀπέκτησαν ἀπ’ τὸν σοφὸ πολιτικὸ νομοθεσία κατάλληλη γιὰ ὀργανωμένη καὶ δημοκρατικὴ κοινωνία. «Ἡ δὲ διασπορὰ κατακαυθέντος αὐτοῦ τῆς τέφρας»∙ ἡ δὲ διασπορὰ τῆς τέφρας του μετὰ τὴν καύση τοῦ σώματός του. «Περὶ τὴν Σαλαμίναν νῆσον ἔστι μὲν διὰ τὴν ἀτοπίαν ἀπίθανος παντάπασι καὶ μυθώδης»∙ γύρω ἀπ’ τὸ νησὶ τῆς Σαλαμίνας εἶναι ἐντελῶς ἀπίθανη καὶ παραμύθι. «Ἀναγέγραπται δ’ ὑπό τε ἄλλων ἀνδρῶν ἀξιολόγων καὶ Ἀριστοτέλους τοῦ φιλοσόφου»∙ ἔχει γραφεῖ ὅμως ἀπὸ πολλοὺς ἀξιόλογους ἀνθρώπους καὶ ἀπ’ τὸν Ἀριστοτέλη τὸν φιλόσοφο. Ἡ ἐπιβολὴ τῆς τυραννίας τοῦ Πεισιστράτου ἀμαύρισε ἀρκετὰ τὴν πολιτικὴ τοῦ Σόλωνος∙ μεγάλο μέρος τῆς νομοθεσίας του διετηρήθη, ἀλλὰ ἐφαρμόσθηκε κατὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ τυράννου.