ΕΚΤ ἐνίσχυση ρευστότητος

Στὴν ἄμεση καὶ ἰσχυρὴ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, ἀποβλέπει ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὸ 0,15% ἀπὸ 0,25% τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ ἡ καθιέρωση ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων, 0,1%, στὶς καταθέσεις τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν σὲ αὐτήν∙ τὰ δύο μέτρα προβλέπεται ὅτι θὰ προσφέρουν στὴν ἀγορὰ ἀμέσως 500 δις εὐρώ, γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῆς οἰκονομίας καὶ περισσότερο τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων. Ταυτοχρόνως οἱ Σοσιαλιστὲς πολιτικοὶ τῆς Εὐρώπης ἔχουν ξιφουλκήσει ὑπὲρ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς, ὅπως ὁ Μισὲλ Ροκάρ, μὲ δύο ἐπιχειρήματα: ἐπιβάλλεται ὁ σεβασμὸς τῆς πλειοψηφίας τῶν Εὐρωπαίων, ἔστω καὶ τῆς σχετικῆς, καὶ τῆς δεδομένης πίστεως τοῦ Λουξεμβούργιου γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης. Ὁ ἀριστερὸς πολιτικὸς προχωρεῖ μάλιστα σὲ σαφῆ προειδοποίηση πρὸς τὴν Βρεταννία, νὰ σταματήσει νὰ προβάλει ἐμπόδια στὴν εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση, κι ἂν δὲν τῆς ἀρέσει νὰ ἀποχωρήσει.