Βελτίωση ὅλων τῶν δεικτῶν

Ἡ βελτίωση ὅλων σχεδὸν τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν θεωρεῖται τὸ βαρόμετρο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας∙ τὰ βασικὰ ἐπιτόκια τῶν δεκαετῶν ὁμολόγων ἔπεσαν στὸ 5,5%, ὅσο πρὸ πενταετίας καὶ τὰ βραχυχρόνια ἑξάμηνα στὸ 2,15%, ἐνῶ καὶ ἡ ἔκθεση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἀναγνωρίζει τὴν βελτίωση τῶν δημοσιονομικῶν μας καὶ δέχεται τὴν δυνατότητα μειώσεως τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν, ἂν καὶ ὑποθέτει ἐλλείμματα, ἐπειδὴ κάνει τοὺς λογαριασμούς του, μὲ τὰ δικά του κριτήρια, ὅπως καὶ πρὸ τετραετίας. Ἤδη ὁ πληθωρισμὸς κινήθηκε καὶ τὸν Μαΐο στὸ μεῖον 2%, ἀπ’ τοὺς χαμηλότερους στὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ τὸ Χρηματιστήριο συνέχισε τὴν ἀνοδική του πορεία, παρὰ τὶς κασσάνδρες τῶν κερδοσκοπικῶν κύκλων του∙ ἡ αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν κρουνῶν τῶν τραπεζῶν καὶ λόγῳ τῆς μέτρων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ τῆς ἐπιτυχοῦς ἐκδόσεως τῶν ὁμολόγων τους στὶς ἀγορές, τὸ ἐπιβεβαιώνουν.