Ἀνάπτυξη μὲ πνοὴ ἀνατάσεως

Ἡ ἀνάπτυξη στὴν Εὐρωζώνη εἶναι δυνατή, μὲ τὰ κατάλληλα μέσα πιστωτικῆς καὶ οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ματαλαμπάδευση πνεύματος ἀνατάσεως στοὺς Εὐρωπαίους∙ ὁ μέσος Εὐρωπαῖος ἔχει κουρασθεῖ μὲ τὴν παρατεταμένη κρίση καὶ τὴν ἀναμέτρηση πλουσίων Βορείων καὶ φτωχῶν Νοτίων τὰ τελευταῖα χρόνια. Γιὰ αὐτὰ φταῖνε πολλοί, οἱ ἐθνικὲς κυβερνήσεις καὶ οἱ γραφειοκράτες τῶν Βρυξελλῶν∙ ὁ φαῦλος κύκλος σπάει μόνο μὲ ἕναν τρόπο, μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς διαθέσεως ἀπ’ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀρχές, ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐλεγκτοῦ καὶ τοῦ ἀπρόσπωπου κηδεμόνα, στὴν μορφὴ τοῦ προσιτοῦ πολιτικοῦ, μὲ ἄμεσο ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ καθημερινὰ προβλήματά του. Ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ προσφέρει οἰκειότητα καὶ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὸν μέσο Εὐρωπαῖο∙ μπορεῖ νὰ γεφυρώσει τὸ χάσμα τοῦ ἁπλοῦ πολίτου μὲ τοὺς γραφειοκράτες