Ἀναστολὴ ἔργων Southstream

Ἡ ἀναστολὴ τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τοῦ Southstream ἀπ’ τὴν βουλγαρικὴ κυβέρνηση, καὶ κατὰ προέκταση ἀπ’ τὴν σερβική, ἔγινε μετὰ ἀπὸ ἰσχυρὲς πιέσεις τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τὴν ἄρνηση τῆς ἐγκρίσεώς του ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή∙ ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία εἶχε ὡς φυσικὸ ἐπακόλουθο τὴν διακοπή τους. Ἄλλωστε ἀπ’ τὸ 2009, μὲ τὴν στάση τῆς σοσιαλιστικῆς μας κυβερνήσεως, εἶχε προδιαγραφεῖ τὸ μέλλον του, μὲ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Κώστα Καραμανλῆ∙ φυσικά, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ναυαγεῖ ὁριστικὰ τὸ σχέδιο, διότι ἡ Εὐρώπη, τουλάχιστον βραχυχρόνια, ἀλλὰ καὶ μακρυχρόνια, ἔχει ἀνάγκη τῶν ρωσικῶν ὑδρογονανθράκων καὶ τῆς ρωσικῆς οἰκονομίας στὶς συναλλαγές της. Ὁπωσδήποτε εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀποκλιμάκωση τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῶν ὁμαλῶν σχέσεων στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη καὶ εὐρύτερα.