Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ ἐξαίρεση τὴν μεγάλη ἄνοδο στὴν Μόσχα καὶ στὴν Βομβάη γιὰ μία βδομάδα καὶ περισσότερο∙ τὸ εὐρὼ διατηρηθηκε σταθερό, 1,3526 δολλάρια καὶ 138,0965 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1261,75, ἀλλὰ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 111,71, λόγω τῶν γεγονότων στὸ Ἰράκ. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι ἀποκαθιστοῦν τὴν ἐμπιστοσύνη τους γιὰ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, μετὰ τὰ μέτρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ τὶς προοπτικὲς γιὰ πρόσθετα, ἂν χρειασθεῖ∙ στὴν Ἀσία ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Πεκίνου γιὰ προώθηση τῆς μέτρων ἐνισχύσεως τῆς ἀγορᾶς καὶ τονώσεως τῆς ἀναπτύξεως στὶς καθυστερημένες περιοχές, ἀλλάζουν τὸ κλίμα τῶν ἀγορῶν, ἂν καὶ ἡ Σαγκάη κινεῖται σταθεροποιητικά. Ὁ πόλεμος στὸ Ἰρὰκ δὲν φαίνεται νὰ ἐπηρεάζει τὶς ἀγορές, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν προθεσμιακῶν ἀγορῶν πετρελαίου, ὅπου παρουσιάζεται μικρὴ αὔξηση τῶν τιμῶν του∙ πολλοὶ εὐελπιστοῦν ὅτι θὰ ἐλέγξει τὴν κατάσταση ἡ κυβέρνηση τῆς Βαγδάτης.