Σὲ δυναμικὴ σταθερότητος

Ἡ δυναμικὴ τῆς πολιτικῆς σταθερότητος, ὅπως τὴν ἐκφράζει ὁ πρωθυπουργός, κερδίζει συνεχῶς ἔδαφος, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν παραπομπὴ στὴ λήθη τῶν ἐξαγγελιῶν γιὰ σύντομες κάλπες, ἀκόμη κι ἀπ’ τὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση∙ τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας καὶ στὴν ἀξιοποίηση τῆς ἀνοδικῆς της πορείας, ἀλλὰ καὶ τῆς προσφορᾶς ἐπενδύσεων ἀπ’ τὸ ἐξωτερικό. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι, ἀπ’ τὰ 400 δις εὐρὼ τῶν νέων πιστώσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, τὰ 21 θὰ διοχετευθοῦν στὴν Ἑλλάδα, σὲ ποσοστὸ δηλαδὴ διπλάσιο ἀπ’ τὴν ἀναλογία τῆς οἰκονομίας μας στὴν Εὐρωζώνη∙ οἱ λόγοι εἶναι δύο, οἱ δυνατότητες ἀπορροφήσεως τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων εἶναι μεγαλύτερες, ὅπως τὶς κρίνουν οἱ ἐπιτελεῖς τῆς Φραγκφούρτης, καὶ ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων εἶναι ἐπίσης ἀναλογικὰ μεγαλύτερη. Τὰ ἀποτελέσματα προβλέπεται ὅτι θὰ εἶναι αἰσθητὰ τὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες, μὲ ἄμεσες τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν χώρα∙ τὸ Φθινόπωρο προβλέπεται νὰ βρεθοῦν στὴν ἀποκορύφωσή τους.