Κενοὶ Φιλίππου θησαυροὶ

Μετὰ τὴν ἐξιστόρηση τῆς ἀναταραχῆς στὸ κράτος του, μόλις ἔγινε βασιλεύς, ὁ Ἀλέξανδρος ἀναφέρεται στὰ οἰκονομικά του∙ ὁ Φίλιππος εἶχε ἀφήσει ἄδεια τὰ ταμεῖα καὶ καταχρεωμένη τὴν βασιλεία του. «Κενοὶ δ’ οἱ Φιλίππου θησαυροὶ χρημάτων»∙ ἄδειοι ἦταν χρημάτων οἱ θησαυροὶ τοῦ Φιλίππου. «Καὶ προσῆν ἔτι δάνειον, ὡς Ὀνησίκριτος ἱστορεῖ, διακοσίων ταλάντων»∙ καὶ συνῆψε δάνειο, ὅπως ἱστορεῖ ὁ Ὀνησίκριτος, διακοσίων ταλάντων. «Ἐν τοσαύτῃ πενίᾳ καὶ πράγμασι ταραχὰς ἔχουσι μειράκιον ἄρτι τὴν παιδικὴν παραλλάττον ἡλικίαν»∙ αὐτὴν τὴν πενία καὶ ἀνατααραχὴ στὸ κράτος ἀντιμετώπιζε ἐνῶ μόλις εἶχε περάσει τὴν παιδική του ἡλικία. «Ἐθάρρησεν ἐλπίσαι Βαβυλῶνα καὶ Σοῦσα»∙ πῆρε τὸ θάρρος κατακτῆσαι τὴν Βαβυλῶνα καὶ τὰ Σοῦσα. «Μᾶλλον δὲ τὴν πάντων ἀνθρώπων ἀρχὴν εἰς νοῦν ἐμβάλλεσθαι»∙ μᾶλλον δὲ τὴν ἐξουσία ὅλων τῶν ἀνθρώπων σκεπτόταν. «Τοῖς τρισμυρίοις, οἶμαι, πεζοῖς καὶ τετρακισχιλίοις ἱππεῦσι πιστεύσας»∙ πιστεύων στοὺς τριμύριους πεζοὺς καὶ τοὺς τέσσερες χιλιάδες ἱππεῖς.