Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ σταθερὲς στὴν Μόσχα καὶ στὴν Βομβάη καὶ πτωτικὲς στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3619 δολλάρια καὶ στὰ 138,6880 γιέν, περισσότερο ὁ χρυσός, 1282 καὶ τὸ πετρέλαιο, 114,57. Οἱ προβλέψεις τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, γιὰ χαμηλότερο ρυθμὸ ἀναπτύξεως, ἦταν ἀναμενόμενες καὶ δὲν ἐπηρέασαν τοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ περισσότερο αὐτοὶ ἔχουν ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸ κατὰ πόσο θὰ ἐπαναρχίσει ἡ FED τὴν ἀγορὰ κρατικῶν ὁμολόγων γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς οἰκονομίας∙ οἱ ἀποφάσεις τοῦ Γιούρογκρουπ δὲν ἀνησυχοῦν σχεδὸν καθόλου τὶς ἀγορές, καθὼς προβλέπεται ἡ ἔγκριση τῆς ἀναπτξιακῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο τῆς ἄλλης ἑβδομάδος. Οἱ συγκρούσεις στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Οὐκρανία δὲν ἐπηρεάζουν τὶς συναλλαγές, οἱ ὁποῖες δείχνουν ὅτι δὲν φοβοῦνται γιὰ ἐπέκταση τῆς ἀναταραχῆς, ἀφοῦ ἀκόμη καὶ οἱ τιμὲς τοῦ πετρελαίου κινοῦνται σὲ σταθερὰ ἐπίπεδα μᾶλλον, παρὰ τὸν μικρὸ περιορισμὸ στὴν ἰρακινὴ παραγωγή.