«Ὑπὸ τῆς τύχης ἐφόδιον»

Ὁ Ἀλέξανδρος βρῆκε ἄδεια τὰ ταμεῖα τοῦ Φιλίππου, κατὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας καὶ ὑποχρεώθηκε σὲ δανεισμὸ ὀκτακοσίων ταλάντων γιὰ τὶς πρῶτες ἀνάγκες του∙ αὐτὰ γιὰ τὴν στρατειά του τριάκοντα χιλιάδεων πεζῶν καὶ τεσσάρων χιλιάδων ἱππέων. «Τοσοῦτοι γὰρ ἦσαν, ὡς Ἀριστόβουλός φησιν»∙ διότι τόσοι ἦταν, ὅπως γράφει ὁ Ἀριστόβουλος. «Πτολεμαῖος ὁ βασιλεύς, τρισμύριοι πεζοὶ πεντακισχίλιοι δ’ ἱππεῖς»∙ ὁ βασιλεὺς Πτολεμαῖος γράφει, γιὰ 30000 πεζοὺς καὶ 5000 ἱππεῖς. «Ὡς δὲ Ἀναξιμένης τετρακισμύριοι πεζοὶ καὶ τριχίλιοι, πεντακισχίλιοι δὲ καὶ πεντακόσιοι ἱππεῖς»∙ Ὅπως δὲ ὁ Ἀναξιμένης 43000 πεζοὶ καὶ 5500 ἱππεῖς. «Τὸ δὲ λαμπρὸν αὐτῷ καὶ μέγα παρασκευασθὲν ὑπὸ τῆς Τύχης ἐφόδιον ἑβδομήκοντα τάλαντ’ ἦν, ὥς φησιν Ἀριστόβουλος»∙ τὸ δὲ λαμπρὸ καὶ μεγάλο ἐφόδιον ποὺ τοῦ προσέφερε ἡ Τύχη ἦταν ἑβδομήκοντα τάλαντα, ὅπως γράφει ὀ Ἀριστόβουλος. «Ὡς δὲ Δοῦρις τριάκοντα μόνο ἡμερῶν ἐπισιτισμός»∙ ἤτοι κατὰ Δοῦριν ἐπισιτισμὸς τράκοντα ἡμερῶν.