Στὴν τροχιά τους οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις

Ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς χώρας εἰσῆλθε πλέον στὴν ἀνοδική της τροχιά, φέροντας μαζί της, παρὰ τὰς ὠρυγὰς τῆς Κουμουνδούρου, καὶ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα δείχνουν ὅτι βαδίζουμε πλέον σὲ ἀνάπτυξη τὸ τρίτο τρίμηνο, ἀπ’ τὶς μεγαλύτερες στὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα μετατρέπεται στὸν πολιορκητικὸ κριὸ γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ΄ τὰ Μνημόνια καὶ τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπ’ τὴν τρόϊκα. Ἡ πλειοψηφία τοῦ κόσμου ἔχει πεισθεῖ, ὅτι βρισκόσμαστε στὸ τέλος τῆς πενταετοῦς κακοδαιμονίας καὶ στὴν αὐγὴ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, μὲ κύριο χαρακτηριστικὸ τὴν ἀνάκτηση τῆς ἐμπιστοσύνης στὸν ἑαυτό μας καὶ στὶς δυνάμεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μὲ πρώτη ἐκείνη τῆς γλώσσης καὶ μὲ ἐπικουρία τὴν ἀξιοποίηση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν μας πηγῶν∙ οἱ τρεῖς δεκαετίες τοῦ σοσιαλιστικοῦ αὐταρχισμοῦ καὶ τοῦ συντεχνιακοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ φαντάζουν πλέον ὡς ἀπόμακρος ἐφιάλτης, τὸν ὁποῖο κανένας δὲν θέλει πλέον νὰ θυμᾶται∙ οἱ ἐμφανίσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ οἱ κυβιστικὲς ἐπιδόσεις του δὲν πείθουν οὔτε τοὺς ὀπαδούς του, ὅπως φάνηκε προχθὲς στὴν Θεσσαλονίκη, μὲ τὴν ἀδιάφορη ἕως ψυχρὴ ὑποδοχή του, παρὰ τὴν πανελλήνια κινητοποίηση στελεχῶν. Στὰ ἄλλα κόμματα οἱ διεργασίες εἶναι χειρότερες, ἐνῶ καὶ ἡ ἀκροδεξιὰ δείχνει ὅτι χάνει τὴν δυναμική της καὶ ὑφίσταται τὰς συνεπείας τῶν ἐπιλογῶν της.
Ἡ συνάντηση μὲ τὴν τρόϊκα στὸ Παρίσι θεωρεῖται ὡς ἡ καμπὴ στὴν μνημονιακή μας ἐποχή∙ ἡ πολιτικὴ σημασία ἦταν σαφὴς καὶ ἔφθασε στὸν ἑλληνικὸ λαό, τέλος μὲ τὶς ἐξαντλητικὲς καὶ βασανιστικὲς ἐξετάσεις τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας –οἱ περισσότερες τῶν ὁποίων ἀποδείχθηκαν ὄχι μόνο μάταιες, ἀλλὰ καὶ ὑπονομευτικῆς σκοπιμότητος, ὅπως τουλάχιστον παραδέχονται οἱ ἴδιοι, ὅτι ἔκαναν λάθος, ἀλλὰ δὲν ἀναλαμβάνουν τὴν εὐθύνη, γιὰ τὴν ἀποζημίωση τῶν συνεπειῶν τῶν ἐπιλογῶν τους- καὶ ἀπαρχὴ ἰσοτίμου διαλόγου. Τέτοιας μορφῆς ἀναμένεται νὰ εἶναι ἡ ἐξέταση τοῦ τέλους τοῦ μηνός, ὅταν θὰ προσκομίζονται καὶ τὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ πλεόνασμα τοῦ ἐνεαμήνου, πολὺ μεγαλύτερο τῶν δύο δις τοῦ ὀκταμήνου, ἐπειδὴ θὰ προστεθεῖ καὶ ἡ δόση τῶν φόρων εἰσοδήματος καὶ ΕΝΦΙΑ τοῦ Σεπτεμβρίου∙ φυσικά, σὲ αὐτὰ προστίθενται καὶ ἡ ἀνάπτυξη τοῦ τρίτου τριμήνου –διότι τὸ 0,2% ὕφεση τοῦ δευτέρου τριμήνου εἶναι σὲ σύγκριση μὲ τὸ δεύτερο τρίμηνο τοῦ 2013, ἀλλὰ ἡ σύγκριση μὲ τὸ πρῶτο τρίμηνο, μὲ ὕφεση 1%, δίδει ἀνάπτυξη 0,4%, ἀπ’ τὶς ὑψηλότερες στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ ἡ διαπλοκὴ ἀποκρύπτει τὰ στοιχεῖα, ἐνῶ τὰ παρουσιάζει γιὰ τὶς ἄλλες χῶρες- ἡ ὁποία συμβαδίζει μὲ τὴν ἀπογείωση τῶν δυναμικῶν μας κλάδων. Ὁ τουρισμὸς φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ ἀμτομηχανή, ἀλλὰ εἶναι καὶ οἱ ὑπόλοιποι κλάδοι οἱ ὁποῖοι συμβάλλουν στὴν ἀπογείωση τῆς οἰκονομίας μας.
Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, ἡ γερμανικὴ οἰκονομικὴ ἐφημερίδα Handelsblatt, ἀναφέρει ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει πέντε δυναμικοὺς κλάδους, τουρισμός, μεταφορές, φαρμακευτικὴ βιομηχανία, περιβαλλοντικὴ καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία∙ δὲν εἶναι καθόλου τυχαία ἡ ἀπαρίθμηση αὐτὴ τῆς ἐγκρίτου ἐφημερίδος, ἡ ὁποία κάθε ἄλλο παρὰ εὐνοϊκὴ πρὸς ἐμᾶς ἦταν τὴν πενταετία. Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ κλάδοι αὐτοὶ τώρα ἐμφανίζονται στὸν εὐρύτερο κοινό, ἂν καὶ δουλεύουν ἀπὸ πολλὰ χρόνια γιὰ νὰ ὡριμάσει ἡ ἀπόδοσή τους∙ γιὰ τὸν τουρισμὸ καὶ τὶς μεταφορὲς δὲν χρειάζονται πολλά, διότι εἶναι γνωστὰ τὰ ἀποτελέσματα, ἐνῶ ἡ νέα ἐπέδυνση τῶν Κινέζων στὸν Πειραιᾶ, μαζὶ μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν σιδηροδρομικῶν μας ἔργων, θὰ ἀποτελέσει ἐφαλτήριο καὶ γιὰ τὴν ὑπόλοιπη οἰκονομία. Γιὰ τὴν φαρμακευτικὴ βιομηχανία καὶ τὴν περιβαλλοντικὴ ἡ εἴδηση θεωρεῖται ὡς ἀποκάλυψη, διότι καταγράφει τὶς σχέσεις τῶν βιομηχανιῶν μας μὲ τὶς ξένες, τὶς ὁποῖες ἀξιοποιεῖ ἡ ἐφημερίδα∙ διαθέτει ἡ χώρα μας πολλὲς μονάδες μὲ πρωτοπόρα ἔρευνα παγκοσμίως στοὺς δύο τομεῖς, τὴν ὁποία καὶ παρουσιάζουν στὴν διεθνῆ ἀγορά, μὲ τεράστια ζήτηση. Τὰ περισσότερα εἶναι ἀπόρροια τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας μας, μὲ τὴν ἐπέκταση τῆς πρωτοπορίας της σὲ ὅλους τοὺς κλάδους της πλέον∙ χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ παράδειγμα τῆς Siemens, ἡ ὁποία ἔχει στὴν Ἀθήνα τὸ κέντρο ἐρευνῶν της μὲ πεντακόσια ἄτομα καὶ προσλαμβάνει τώρα ἄλλα διακόσια.
Τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ ἁπλοῦ κόσμου ἀποτυπώνουν οἱ ἐξελίξεις στοὺς πέντε κλάδους καὶ τὴν μετάβασή του ἀπ’ τὴν μεμψιμοιρία καὶ τὴν κατάθλιψη τῆς πενταετίας στὴν αὐτοπεποίθηση καὶ στὸ φιλότιμο, ὅτι «μποροῦμε νὰ πετύχουμε μόνοι μας, ἀρκεῖ νὰ ἀξιοποιήσουμε τὶς δυνατότητές μας»∙ ὁ μοχλὸς γιὰ τὴν ἀλλαγὴ αὐτὴ παραμένει ἡ γλῶσσα μας, μὲ τὴν μοναδικὴ ἱκανότητα συνθέσεως παγκοσμίως καὶ τὴν ὁποία ἀξιοποιοῦν τὰ Ἑλληνόπουλα, παρὰ τὴν σκοταδιστικὴ ἐκπαίδευσή τους στὴν τελευταία τριακονταετία∙ ἤδη διευρύνεται τὸ φαινόμενο τῆς ἐπιστροφῆς τῶν νέων μας στὴν Ἑλλάδα, μετὰ τὴν μετανάστευσή τους στὸ ἐξωτερικὸ τὰ προηγούμενα χρόνια. Ἔρχονται πλέον οἱ ξένες ἑταιρεῖες στὴν χώρα μας καὶ ζητοῦν ἐδῶ τὸ κατάλληλο προσωπικό, διότι ἡ ἀπόδοσή του εἶναι πολλαπλάσια γιὰ τὰ ἴδια πρόσωπα, παρὰ τοῦ ἂν δουλεύουν στὸ ἴδιο ἀντικείμενο στὸ ἐξωτερικό∙ τὸ παράδειγμα τῆς Siemens εἶναι χαρακτηριστικό, ἀλλὰ εἶναι πάρα πολλὲς καὶ οἱ ἄλλες ἑταιρεῖες, κινητῆς τηλεφωνίας καὶ ἄλλες, ποὺ σπεύδουν στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν συνεργασία τους μὲ τὰ Πανεπιστήμια καὶ τὰ ἄλλα κέντρα ἐρευνῶν. Ἡ ἀδυναμία τῆς ἀντιπολιτεύσεως καταγράψαι τὴν δυναμικὴ αὐτὴ ἀποβαίνει ἡ χειρότερη τροχοπέδη στὴν ἐπικοινωνία της μὲ τὸν ἑλληνικὸ λαό∙ δείχνει, καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο, ὅτι ὄχι μόνο δὲν ἔχει τὶς εὐαίσθητες κεραῖες γιὰ τὴν καταγραφὴ τῶν ραγδαίων ἐξελίξεων, ἀλλὰ καὶ ὅτι εἶναι δέσμιος τῶν συντεχνιακῶν συμφερόντων τῆς τριακονταετίας.
Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς εἶναι ὁ μόνος πολιτικὸς μὲ ἀνοικτὸ καὶ δημιουργικὸ διάλογο μὲ τὸν κόσμο τῆς πρωτοπορίας∙ στὴν Θεσσαλονίκη μίλησε γιὰ τὸν στρατηγικὸ ρόλο της στὶς μεταφορὲς πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ γιὰ τὴν καθιέρωση Ἐλευθέρας Οἰκονομικῆς Ζώνης, στὴν πόλη καὶ σὲ ἄλλες περιοχές, ἀλλὰ δὲν κατεγράφη κἂν ἀπ’ τὸν τύπο καὶ τὶς ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις, ἐνῶ ἐκφράζει τὴν ἀναγνώριση ἀπ’ τὴν κυβέρνηση τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας μας. Οἱ πέντε κλάδοι ἀναπτύσσονται, χάρις στὴν σκληρὴ δουλειὰ καὶ τὴν ἀφοσίωση στὸ ἔργο τους δεκάδων χιλιάδων Ἑλληνοπαίδων, τὰ ὁποῖα εἶναι οἱ ὁδηγοὶ στὴν ἀπογείωση τῆς οἰκονομίας μας καὶ στὴν αἴσθηση τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπ’ τὴν ὑποδούλωση στὶς συντεχνιακὲς δεσμεύσεις καὶ στὰ μνημόνια, συμπληρωματικὰ εἶναι αὐτὰ στὸν ρόλο τους∙ ὁ διάλογος αὐτὸς κρίνει τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ ὑποχρεώνει τὰ ὄργανα τῆς ἀτλαντικῆς προπαγάνδας καὶ τῆς χαλκεύσεως τῆς ἐνημερώσεως νὰ παρουσιάζουν τὸν ΣΥΡΙΖΑ μὲ μικρότερη διαφορὰ ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία, σὲ σύγκριση μὲ τὶς εὐρωεκλογές, ἀλλὰ καὶ μὲ διπλάσια σχεδὸν ἐμπιστοσύνη πρωθυπουργὸ γιὰ τὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας ἀπέναντι στὸν ἀρχηγὸ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως. Τὸ δεύτερο συμπέρασμα εἶναι ὅτι ἡ ἐπιρροὴ τῶν πρωτοποριακῶν αὐτῶν τμημάτων ἐπεκτείνεται ταχύτατα στὸν πολὺ κόσμο καὶ μετατρέπεται στὸν καταλύτη γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις. Εἶναι ἐμφανέστατες οἱ ἐπιπτώσεις πλέον.