Ἀποτυχία κλίματος ἀσταθείας

Ἡ καλλιέργεια κλίματος ἀσταθείας καὶ πολιτικῆς ἀβεβαιότητος ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα, μὲ ὄργανο τὴν ἀντιπολίτευση καὶ τὴν διαπλοκή, ἀποτυγχάνει οἰκτρά, καθὼς δὲν βρίσκει ἀπήχηση στὴν ἀγορὰ καὶ στὴν κοινὴ γνώμη, ὅπου ἡ σύνεση και ἡ σωφροσύνη καθορίζουν τὶς ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου τους∙ ἐλάχιστοι ἀχολοῦνται μὲ ὅσα μεταδίδουν, ἐνῶ συνεχίζεται κανονικὰ ἡ οἰκονομικὴ ζωή, μὲ τὸν τουρισμὸ σὲ πρωτοφανὲς ὕψος, τοὺς ἄλλους κλάδους σὲ ἀνοδικὴ πορεία καὶ τὴν μετάβαση στὴν ἀνάπτυξη δεδομένη. Οἱ ἐξαγγελίες τοῦ Ναπολεοντίσκου δὲν εἶχαν ἀπήχηση οὔτε στοὺς ὀπαδούς του, ἀφοῦ καὶ οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις, μόλις καὶ μετὰ βίας τοῦ δίδουν προβάδισμα στὸ μισὸ ἀπὸ ἐκεῖνο τῶν εὐρωεκλογῶν∙ μοναδικὴ ἐξαίρεση ἀποτελεῖ τὸ χρηματιστήριο, προπύργιο τὴν πενταετία τῆς ἀτλαντικῆς κερδοσκοπίας, οἱ ἐπιδιώξεις τῆς ὁποίας ἐνισχύονται ἀπ’ τὶς διαταράξεις τῶν μεγάλων ἀγορῶν, λόγῳ Οὐκρανίας καὶ Τζιχανιστῶν, ἀλλὰ χωρὶς καθόλου προεκτάσεις στοὺς ἄλλους δυναμικοὺς κλάδους τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.