Τέλος τρόικας, δεδομένο

Τὸ τέλος τῆς τρόικας καὶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση θεωροῦνται δεδομένα στὴν κυβέρνηση καὶ στοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες, σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ ὅσα διατυμπανίζει ἡ διαπλοκή∙ τὰ πρὸς ἀξιολόγηση θέματα στὴν προσεχῆ ἐξέταση εἶναι ἐλάχιστα, ὄχι μόνο σὲ σύγκριση μὲ ἐκεῖνα τῶν προηγουμένων ἐτῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκεῖνα τῶν περισσοτέρων ἑταίρων τῆς Εὐρωζώνης. Τρία εἶναι τὰ μεγάλα ἐπιχειρήματα τῆς Ἑλλάδος, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ἡ μείωση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος σὲ ποσοστὰ ἀπ’ τὰ χαμηλότερα στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ἐπίτευξη ρυθμοῦ ἀναπτύξεως γύρω στὴν μονάδα στὸ τέταρτο τρίμηνο καὶ μισὴ μονάδα στὸ ἔτος, ἀπ’ τὰ ὑψηλότερα μεταξὺ τῶν ἐταίρων∙ ἡ μεγάλη ἀπόδοση τῶν πέντε δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας μας, τουρισμός, μεταφορές, φραρμακοβιομηχανία, περιβαλλοντικὴ καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν κλάδων αὐτῶν εἶναι αἰσθητὰ διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ, καθὼς συνωστίζονται πλέον οἱ μεγάλες ξένες ἑταιρεῖες γιὰ συνεργασία μὲ τὶς δικές μας.